چرخ و فلک http://alborz-tour.mihanblog.com 2018-06-18T18:52:42+01:00 text/html 2016-09-28T12:50:44+01:00 alborz-tour.mihanblog.com CHF Tourism کربلای معلی http://alborz-tour.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font color="#cc0000"><font size="6"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی</span> <br><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000" size="7">چرخ و فلک</font><br><br><br>کربلا</font></font></strong></font></strong></font></strong></font><br><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font color="#cc0000"><font size="6">ویژه محرم و صفر</font></font></strong></font></strong></font></strong></font><br><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong></strong></font></strong></font></strong></font></div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4"><br></font></strong></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4"><br></font></strong></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">خدمات:</font></strong></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ویزا و اقامت به همراه صبحانه – ناهار و شام</font></font></font></strong></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl" align="right"><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>گشت در اماکن زیارتی – راهنما و بیمه مسافرتی</span></font></font></font></strong></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>در سفرهای زمینی اتوبوس توریستی و در سفر های هوایی بلیت و ترانسفر می باشد.</font></font></font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">خروجی از فرودگاه امام و دخول از نجف به عهده مسافر می باشد.</font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">هزینه زیارت سامرا و کاظمین جداگانه دریافت می شود.</font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">اعتبار پاسپورت حداقل باید 6 ماه باشد.</font></strong></span></p> <strong><font color="#006600"><font size="4">جهت ثبت نام زائرین گرامی لیست افراد به دفتر مورد تایید سازمان حج و زیاره و عتبات ارسال می گردد بدین صورت که کلیه امور توسط دفاتر دارای مجوز انجام می گیرد</font></font></strong></strong></font></strong></font></strong></font> text/html 2016-09-28T09:38:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com CHF Tourism استانبول http://alborz-tour.mihanblog.com/post/51 <font color="#cc0000" size="7"><strong><p align="center"><font color="#cc0000" size="7"><strong>تور استانبول </strong></font></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000066" size="7">تورهای گردشگری و نمایشگاهی</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000066" size="7"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#000000" size="6">تمامی نمایشگاههای استانبول را از ما بخواهید</font></span><br></font></strong></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>09351692173</strong></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>34408376- 026&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>WWW.charkhofalack.com</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><font color="#399ec9">Rezaee_2012@yahoo.com</font></a></font></p> </strong></font><font color="#cc0000" size="7"><strong><font color="#006600" size="4"><strong><p align="center"><strong></strong></p></strong></font></strong></font> text/html 2016-08-18T11:30:30+01:00 alborz-tour.mihanblog.com CHF Tourism تور نمایشگاهی گوانجو در چین http://alborz-tour.mihanblog.com/post/42 <font color="#ff0000" size="5"><strong></strong></font><font color="#ff0000" size="5"><strong> <p align="center"><span><font size="5"><strong>تور نمایشگاهی گوانجو</strong></font></span></p><p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong>تاریخ 24 تا 29 مهر ماه</strong></font></span></p><p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong>خدمات&nbsp; تور شامل:</strong></font></span></p><p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong>ویزا - بلیت رفت و برگشت - اقامت در هتل</strong></font></span></p><p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong>ترنسفر فرودگاهی و نمایشگاهی<br></strong></font></span></p><p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong><font color="#FF0000">چرخ و فلک</font> مجری تورهای دانشجویی و آزاد</strong></font></span></p></strong></font><font color="#ff0000" size="5"><strong><p align="center"><font color="#cc0000" size="7"><strong><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>09351692173</strong></font></p></strong></font><font color="#cc0000" size="7"><strong> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>34408376- 026&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>WWW.charkhofalack.com</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><font color="#399ec9">Rezaee_2012@yahoo.com</font></a></font></p></strong></font></p><span> </span></strong></font><p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong></strong></font><span></span></p> text/html 2012-05-10T12:39:03+01:00 alborz-tour.mihanblog.com CHF Tourism مشهد مقدس http://alborz-tour.mihanblog.com/post/48 <p align="center"><font color="#ff0000"><strong><font size="7">&nbsp;</font></strong><font size="7"><strong>تور&nbsp;زیارتی</strong></font></font></p> <p align="center"><font color="#000066" size="7"><strong>&nbsp;<font color="#006600">مشهد مقدس</font></strong></font></p><br><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99" color="#ff0000" size="7"><strong>هوایی و با قطار از کرج </strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#cc0000" size="5"><strong>اقامت در هتل آپارتمان </strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#cc0000" size="5"><strong>با&nbsp; صبحانه - ناهار و شام</strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#cc0000" size="5"><strong>ترانسقر رفت و برگشت&nbsp; از راه آهن</strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#cc0000" size="5"><strong>&nbsp;به هتل و بالعکس </strong></font></p> <p align="center"><strong><br></strong></p><br><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099" size="7"><strong>نفری&nbsp;؟ هزار تومان</strong></font></p> <p align="center"><strong><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>09351692173</strong></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>&nbsp;34408376&nbsp;- 026&nbsp; <br></strong></font></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: rezaee_2012@yahoo.com</font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="7"><strong><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>WWW.charkhofalack.com</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p></strong></font></p><strong><font color="#009900" size="5"> </font></strong> text/html 2011-10-16T20:33:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com CHF Tourism گشت داخلی البرز هر هفته http://alborz-tour.mihanblog.com/post/7 <font color="#ff0000" size="6"><font color="#ff0000" size="6"><strong><font color="#ff0000" size="6"><font color="#ff0000" size="6"><strong><font color="#ff0000" size="6"><font color="#ff0000" size="6"><strong><font color="#ff0000" size="6"> <p align="center"><font color="#ff0000" size="6"><strong>چرخ و فلک برگزار می كند </strong></font></p> <p align="center"><font color="#006600" size="4"><strong>جهت آشنایی دانشجویان و البرز نشینان با جاذبه های تاریخی و طبیعی استان البرز </strong></font></p> <p align="center"><font size="4"><font color="#cc33cc"><strong><font size="6">هر هفته به یكی از مناطق استان البرز سفر داریم</font> </strong></font></font></p> <p align="center"><font size="4"><font color="#000000"><strong><font size="7">&nbsp;</font></strong></font></font><font color="#3366ff" size="4"><strong>جاده زیبای چالوس - بازدید از شهرسنانك و كاخ ناصرالدین شاه</strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="4"><strong>برج میدانك واقع در كیلومتر 55 جاده چالوس و غیره</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>شاد شاد شاد شاد مهیج مهیج مهیج مهیج</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="6"><strong><font color="#000000">8 صبح تا 8 شب</font> </strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333ff" size="6"><strong>همراه با ناهار و عصرانه</strong></font></p> <p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="7"><strong><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">نیم بها</strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc33cc" size="6"><strong>ظرفیت محدود</strong></font></p><strong><font color="#003300" size="4"> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color="#000066" size="5"><strong>کرج سه راه گوهردشت ابتدای کوی کارمندان شمالی پلاک&nbsp;8 </strong></font><font style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color="#000066" size="5"><strong>34408376&nbsp; -&nbsp; 026</strong></font></p> </font></strong><p align="center"><strong></strong><strong><font color="#333399">09351692173</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><font color="#399ec9">Rezaee_2012@yahoo.com</font></a></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="7"><strong> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>34408376- 026&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>WWW.charkhofalack.com</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></p> </strong></font></p></font></strong></font></font></strong></font></font></strong></font></font>