البرز تور کرج http://alborz-tour.mihanblog.com 2016-05-27T17:17:34+01:00 text/html 2012-05-29T10:42:44+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج کوله پشتی http://alborz-tour.mihanblog.com/post/53 <FONT color=#ff0000 size=7><STRONG> <P align=center><FONT color=#000099 size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شرکت مسافرت هوایی و جهانگردی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000099><FONT color=#cc0000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کوله پشتی</FONT> <FONT size=6>سیر البرز</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#330033 size=7><STRONG>توجه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;توجه</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" size=5>ادامه فعالیت البرز تور با مجوز کوله پشتی به نشانی&nbsp; و تلفن&nbsp;زیر تغییر کرد</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>کرج سه راه گوهردشت ابتدای بلوار اقبال لاهوری پلاک 8 طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر یوسفی&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>34408376-8&nbsp; -&nbsp; 026</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5>09351692173</FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5>Email : <A href="mailto:Rezaee-2012@yahoo.com">Rezaee-2012@yahoo.com</A></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P></STRONG></FONT> text/html 2012-05-21T04:08:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج تور 1 روزه طالقان http://alborz-tour.mihanblog.com/post/51 <FONT color=#cc0000 size=7><STRONG> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=7><STRONG>تور&nbsp;1 روزه </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#000066 size=7>طالقان</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#006600 size=6><STRONG>طبیعت گردی </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG>پذیرایی - ناهار - عصرانه</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" color=#000000 size=5>آبشار کرکبود - روستای گلیرد و خانه آیت اله طالقانی - دریاچه زیبای سد طالقان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#000066 size=6>جمعه 23 تیر</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6>ساعت حرکت 8 صبح </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6>بازگشت ساعت 9 شب</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=6><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color=#000066><STRONG>نفری&nbsp;20 هزار تومان</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=6><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><FONT color=#000099>شاد شاد </FONT><FONT color=#ff0000>مهیج مهیج </FONT><FONT color=#000099>شاد شاد<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>09351692173</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>34470497 - 026&nbsp; رضایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><FONT color=#ff6666 size=4><STRONG>كرج ابتدای طالقانی شمالی - جنب داروخانه دكتر چلنگر پلاك 352 طبقه سوم</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#006600 size=4>جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</FONT></STRONG></P><FONT color=#006600 size=4><STRONG> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>8541&nbsp;&nbsp; &nbsp;1930&nbsp; &nbsp;2910&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5022</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>بانک پاسارگاد</STRONG></FONT></P> <P align=center></STRONG></FONT><FONT color=#006600 size=4><STRONG>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</STRONG></FONT></P></STRONG></FONT> text/html 2012-05-14T07:20:44+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج کربلای معلی http://alborz-tour.mihanblog.com/post/49 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#003300 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#003300 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#003300 size=7><STRONG> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color=#003300 size=7><STRONG>کربلای معلی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#cc0000 size=6><STRONG>***ویژه ماه مبارک رجب***</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000066 size=6>اقساط 10 ماهه بدون پیش قسط</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=5><STRONG>رفت هوایی برگشت زمینی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#000099 size=5><STRONG>820 هزار تومان&nbsp; =&nbsp; 10 قسط 82 هزار تومانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><STRONG>دو طرف هوایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><STRONG>&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#000099>950 هزار تومان&nbsp; =&nbsp; 10&nbsp; قسط 95 هزار تومانی</FONT></STRONG></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=4>خدمات:</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN><STRONG><FONT size=4><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN>-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN>ویزا و اقامت به همراه صبحانه – ناهار و شام</FONT></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl align=right><STRONG><FONT size=4><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN><SPAN>-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>گشت در اماکن زیارتی – راهنما و بیمه مسافرتی</SPAN></FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN><STRONG><FONT size=4><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN>-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN>در سفرهای زمینی اتوبوس توریستی و در سفر های هوایی بلیت و ترانسفر می باشد.</FONT></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=4>خروجی از فرودگاه امام و دخول از نجف به عهده مسافر می باشد.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=4>هزینه زیارت سامرا و کاظمین جداگانه دریافت می شود.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=4>اعتبار پاسپورت حداقل باید 6 ماه باشد.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=4>نرخ کودک زیر دوسال نیم بها و 2 تا 6 هشتاد درصد و 6 به بالا کامل می باشد.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>09351692173</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>34408376&nbsp;- 026&nbsp; رضایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com">Rezaee_2012@yahoo.com</A></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG><FONT color=#006600 size=4>جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4><STRONG><FONT color=#006600 size=4>8541&nbsp;&nbsp; &nbsp;1930&nbsp; &nbsp;2910&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5022</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>بانک پاسارگاد</STRONG></FONT></P> <P align=center></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#006600 size=4>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</FONT></STRONG></P></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT> text/html 2012-05-10T08:09:03+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج مشهد مقدس http://alborz-tour.mihanblog.com/post/48 <P align=center><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=7>&nbsp;</FONT></STRONG><FONT size=7><STRONG>تور&nbsp;زیارتی</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000066 size=7><STRONG>&nbsp;<FONT color=#006600>مشهد مقدس</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#993399 size=6><STRONG>پیش فروش </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000066 size=7><STRONG><FONT color=#000000 size=6>ویژه تعطیلات نوروز</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99" color=#ff0000 size=7><STRONG>با قطار از کرج </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>اقامت در هتل آپارتمان </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>با&nbsp; صبحانه - ناهار و شام</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>ترانسقر رفت و برگشت&nbsp; از راه آهن</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>&nbsp;به هتل و بالعکس </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5>یک گشت&nbsp; نیم روز </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff99ff" color=#000000>مهلت ثبت نام</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff99ff" color=#000000>تا 30&nbsp;بهمن</FONT>&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000099 size=7 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>نفری&nbsp;؟ هزار تومان</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=5>&nbsp;</FONT></STRONG><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>09351692173</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>8 -34408376&nbsp;- 026&nbsp; رضایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com">Rezaee_2012@yahoo.com</A></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG><FONT color=#006600 size=4>جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>3151&nbsp; &nbsp; 8498&nbsp; &nbsp; &nbsp;3371&nbsp;&nbsp; &nbsp;6104&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>بانک ملت&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</FONT></STRONG></P><STRONG><FONT color=#009900 size=5> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#009900 size=5></P></FONT></STRONG><BR><BR><BR> text/html 2012-05-01T05:21:26+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج نمک آبرود http://alborz-tour.mihanblog.com/post/46 <FONT size=7><STRONG><FONT size=7> <P align=center><STRONG>تور <FONT color=#ff0000>ا</FONT> روزه</STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>نمک آبرود</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#cc0000 size=6><STRONG>ساحل زیبای خزر</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#000099 size=6>قایق سواری - جت اسکی و&nbsp; غیره</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6>شهرک توریستی نمک آبرود = تله کابین - سورتمه - کارتینگ</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#000099 size=6>نمایش شیر دریایی برای اولین بار در ایران</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#000099 size=6><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">شاد شاد <FONT color=#ff0000>مهیج مهیج </FONT>شاد شاد</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666" size=5><STRONG>با صبحانه ناهار رستورانی و انتخابی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666" size=5><STRONG>عصرانه آش تونل کندوان&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000099 size=4><STRONG>بیمه مسافر و اتوبوس توریستی درجه یک</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>نفری 35 هزار تومان</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#000000 size=4>هزینه استفاده از امکانات کنار ساحل و شهرک نمک آبرود به عهده مسافر می باشد</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#993399 size=4><STRONG>ساعت حرکت 5/5 صبح از مقابل کاروانسرای شاه عباسی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>09351692173</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>8 -34408376&nbsp;- 026&nbsp; رضایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><FONT color=#ff6666 size=4><STRONG>كرج ابتدای طالقانی شمالی - جنب داروخانه دكتر چلنگر پلاك 352 طبقه سوم</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#006600 size=4>جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>3151&nbsp; &nbsp; 8498&nbsp; &nbsp; &nbsp;3371&nbsp;&nbsp; &nbsp;6104&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>بانک ملت&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</STRONG></FONT></P></FONT></STRONG></FONT> text/html 2012-04-18T07:00:30+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج sms http://alborz-tour.mihanblog.com/post/42 <FONT color=#ff0000 size=5><STRONG> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>جهت اطلاع از برنامه تور داخلی و خارجی </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>و بهره مندی از تورهای رایگان و شرکت در قرعه کشی هفتگی کوله پشتی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>شماره&nbsp; همراه خود را با ذکر نام و نام خانوادگی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;به شماره سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید</STRONG></FONT></P> <P align=center><SPAN id=dummyID_gvMsg_lblRec_0><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99" color=#000000 size=7><STRONG>30003472220003</STRONG></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN><FONT color=#000099 size=5><STRONG>البرزتور مجری تورهای دانشجویی و آزاد</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center></SPAN></STRONG></FONT><SPAN></P></SPAN> text/html 2011-10-16T17:03:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج گشت داخلی البرز هر هفته http://alborz-tour.mihanblog.com/post/7 <FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG>کوله پشتی برگزار می كند </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>جهت آشنایی دانشجویان و البرز نشینان با جاذبه های تاریخی و طبیعی استان البرز </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><FONT color=#cc33cc><STRONG><FONT size=6>هر هفته به یكی از مناطق استان البرز سفر داریم</FONT> </STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=7>&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT color=#3366ff size=4><STRONG>جاده زیبای چالوس - بازدید از شهرسنانك و كاخ ناصرالدین شاه</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3366ff size=4><STRONG>برج میدانك واقع در كیلومتر 55 جاده چالوس و غیره</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>شاد شاد شاد شاد مهیج مهیج مهیج مهیج</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#000000>8 صبح تا 8 شب</FONT> </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>همراه با ناهار و عصرانه</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">نیم بها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=6><STRONG>ظرفیت محدود</STRONG></FONT></P><STRONG><FONT color=#003300 size=4> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>کرج سه راه گوهردشت ابتدای کوی کارمندان شمالی پلاک&nbsp;8 </STRONG></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>34408376&nbsp; -&nbsp; 026</STRONG></FONT></P> <P align=center></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#333399>09351692173</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رضایی</STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3><STRONG>جهت ثبت نام در قسمت تماس با ما ثبت نام كرده و <FONT color=#000099>نام و نام خانوادگی </FONT>و <FONT color=#33ff33>شماره تماس</FONT> و <FONT color=#cc0000>Email</FONT> خود را بنویسید</STRONG></FONT></P></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT>